Jdi na obsah Jdi na menu
 

Úvod

Po požáru pekárny v Lounech roku 1871 se městská rada usnesla svolat veřejnou schůzi za účelem zřízení sboru dobrovolných hasičů v Lounech. Na první schůzi v listopadu 1871 byl ustaven prozatímní výbor. Ustavující valná hromada proběhla 28.2.1872, předsedou byl zvolen Antonín Vidman, starosta města. První krajinský sjezd českých dobrovolných hasičů v království Českém se konal 6.6.1875 v Libochovicích za účasti 18 sborů. Poté se začaly zakládat hasičské župy. V červnu 1879 se sešli zástupci hasičských sborů českého severozápadu, aby projednali založení hasičské jednoty.
První valná schůze Hasičské jednoty župní severozápadních Čech se konala 3.8.1879 v Libochovicích. Členy se staly jako první dobrovolné hasičské sbory těchto obcí: Cítoliby (25 členů), Libochovice (52 členů), Louny (50 členů), Pnětluky (29 členů), Roudnice (63 členů), Solany (35 členů), Zlonice (48 členů).
Župní jednota požádala o přijetí do jednoty zemské a zároveň vyzvala okolní hasičské sbory ke vstupu do župy. V roce 1887 se Hasičská jednota severozápadních Čech rozdělila podle okresů, na Lounsku vznikla Hasičská jednota okresu Lounského. Výbor se scházel 1–4 x ročně, vždy střídavě v jednotlivých obcích (v roce 1889 v Cítolibech). 1x ročně se svolávala valná hromada. V roce 1898 došlo ke změnám stanov i názvu. Od roku 1899 název „Hasičská župa lounská“, v té době sdružovala 40 sborů s 1015 členy. Pod tímto názvem fungovala minimálně do ledna 1940, jak dokládá časopis vydávaný župou „Nejedlého Věstník“. Od dubna 1940 již věstník nese název „Časopis Okresní hasičské jednoty lounské“.

Sbor dobrovolných hasičů v Cítolibech jak roky plynuly.

1878
Sbor v Cítolibech byl založen již na podzim roku 1877, stanovy vypracované a podepsané prozatímním starostou sboru Josefem Pernetem byly zaslány c. k. hejtmanství v Lounech 24.12.1877. Teprve v únoru 1878 byly stanovy schváleny c. k. místodržitelstvím v Praze a spolek byl tak oficiálně povolen.
1879
6.1.1879 byla konána valná hromada v hostinci „Na Mýtě“, kde byla také od počátku spolková místnost. Starostou zvolen Jan David, náměstek Václav Jindřich, velitelem se stal Václav Mocker. Byl objednán slavnostní stejnokroj pro členy a přijat návrh k utvoření pěveckého sboru pod vedením Leoslava Brodila, učitele v Cítolibech. 23.3.1879 byl odeslán první roční výkaz o činnosti spolku. V tomto roce má sbor celkem 72 členů, z toho 21 činných a 51 přispívajících.
1880
30.5.1880 v Lounech probíhal sjezd sborů Severozápadní župní jednoty spojený s veřejným cvičením lounského a citolibského sboru. Tak jak je psáno ve stanovách (odst. 1) … spolek pořádá kromě pravidelných cvičení také plesy, výlety apod.
1889
V tomto roce se konal sjezd Okresní hasičské jednoty v Cítolibech, kde sbor cítolibský provedl veřejné cvičení.
1891–1895
V roce 1891 se sbor účastnil Sjezdu všehasičského v Praze a 11.8.1895 také 2. sjezdu českoslovanského hasičstva v Praze
1901
Na župním sjezdu v Radonicích župa poprvé veřejně odměňovala členy sborů. Ze sboru citolibského byl odměněn diplomem nejstarší člen Antonín Karban. 10.-16.8.1901 je pořádána v Lounech „hasičská škola“, účast potvrzuje i sbor cítolibský.
1903
Ve dnech 14.-17.8.1903 se sbor účastnil 9. sjezdu všeslovanského hasičstva v Praze.
Čestným členem sboru byl jmenován MUDr. Josef Marek. Stalo se tak na slavnosti vzácného vyznamenání „zlatým křížem s korunkou“.
1906
Na slavnosti v Lounech 14.10.1906 uděleny záslužné medaile A. Davidovi, V. Derflerovi, J. Holubovi, B. Límovi a Ant. Karbanovi.
1908
Byla zakoupena nová čtyřkolová stříkačka.
1914 …
Spolkový život se zastavuje, v období války fungují jen požárních a pohotovostní hlídky. Ihned po válce byla obnovena činnost sboru, hasičská zbrojnice je umístěna v kolně paní Límové. V roce 1918 umírá Bernard Lím.
1921
Na výborové schůzi podán návrh na stavbu hasičské zbrojnice, rozpočet na stavbu je 30.000 Kčs.

1922
Zakoupen mechanický posunovací žebřík.
1924
10.8.1924 bylo v Cítolibech pořádáno okrskové cvičení s koncertem pod javory. V tomto roce byla provedena motorizace stříkačky firmou Smekal – Smíchov.
1928
Na Všeslovanské sjezdu hasičstva 5.-6.7.1928 v Praze se zúčastnilo 11 členů sboru cvičení se sekyrkami.
1929
Dle nových stanov musí být při každém sboru vzdělavatel, stává se jím V. Procházka. Samaritánský sbor je zastoupen 3ženami. Sbor se v Lounech účastnil slavnostního položení základního kamene pro pomník presidenta T. G. Masaryka.
1930
Na valné hromadě, po vzoru ostatních sborů, ze zastaralého oslovování „pane“, později „příteli“, oslovuje se nově „bratře – sestro“.
1931
8.4.1931 zemřel jeden z nejstarších členů sboru bratr Antonín Karban, ve věku 87 let.
1932
Dle usnesení župní valné hromady je cítolibský sbor povinen zasahovat při požárech v katastrálních obcích Chlumčany, Brloh, Zeměchy a Líšťany. Do vzdálenějších obcí vyjíždí jen na zavolání.
1935
Byla zakoupena nová motorová stříkačka od firmy Stratílek – Smíchov.
1939–1940
V Protektorátu Čechy a Morava bylo české hasičstvo organizováno podle nových stanov schválených 11.9.1939 pod č. 31.423/39-6. Přijetím stanov změní župy své jméno na obvody, ale spravují se i nadále svými dosavadními činovníky. Sbory musí vykonat mimořádnou valnou hromadu do 30.10.1939 a schválit nové stanovy. Sbor dobrovolných hasičů v Cítolibech mění název na „Hasičský sbor v Cítolibech“ (Okresní hasičská jednota č. 3 v Lounech). V následujícím období se činnost minimalizuje, je zákaz pořádání schůzí.
1945
Zemřel poslední ze zakládajících členů a dlouholetý velitel Alois David ve věku 84 let. Činnost sboru se začíná v poválečném období opět rozvíjet.
1946
16.1.1946 zahajuje sbor svoji činnost výborovou schůzí, počet členů je 25 činných a 177 přispívajících.
1947
Byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice, definitivně sboru přiděleno auto, nákladní motorový vůz. zn. „Steyer“.
1948
I zde se odráží duch doby, z nařízení okresního akčního výboru byl sestaven sborový akční výbor (předseda D. Fric, jednatel O. Heřmanský).

1949
Hasičský sbor na valné hromadě děkuje dlouhým potleskem V. Roubíkovi, který po padesátileté činnosti oznamuje, že ve svých 70 letech již nemá dost svěžesti, aby zůstal ve funkci. Za obětavou práci byl jmenován doživotně čestným velitelem sboru. Probíhá reorganizace hasičstva, vláda nařídila začlenění veškerého hasičstva do rámce SNB a policie. Karel David byl pověřen založením a sepsáním kroniky citolibského hasičstva. Byla zakoupena a namontována poplachová siréna na budově bratra R. Gebelta.
1950
V tomto roce byla činovnicí sboru prvně zvolena žena, paní L. Gebeltová, jako samaritánský zpravodaj (ženy jakožto členky sboru jsou doloženy již v zápisech z roku 1925). Václavu Roubíkovi je předána bronzová medaile za zásluhy pro sbor, Vl. Havel byl jmenován instruktorem pro zimní školení hasičské jednoty.
1951
Úřední titul „Místní hasičská jednota“ se mění na „Místní jednota československého svazu hasičstva v Cítolibech“.
1953
Opět změna názvu na „Místní jednota československého svazu požárních ochrany v Cítolibech“.
1955
Bylo utvořeno družstvo žáků pod vedením Vl. Havla a V. Jelínka. Nová spolková místnost je v čp. 76, do ní zakoupen televizní přijímač … jako třetí v obci!
1956
V Cítolibech se pořádá Okresní soutěž o nejlepší požární družstvo. Absolutním vítězem soutěže se stalo družstvo citolibských mužů. Zemřel dlouholetý člen jednoty a pisatel kroniky Karel David, kroniku přebírá M. Mocker.
1958
Žákovské družstvo hasičů se umístilo na 1. místě v krajské soutěži.
1962
Jednotlivé jednoty jsou rozděleny do okrsků. Cítoliby spolu s Brlohem, Brodcem a Líšťany patří do okrsku č. 21.

1963
Zemřel dlouholetý velitel Václav Roubík. Místní jednota byla přeřazena o okrsku č. 17, velitelem okrsku byl jmenován Vladimír Havel.
1964
Místní jednota byla vyznamenána čestným odznakem a pochvalným uznáním za příkladnou práci v požární ochraně.
1967
Začínají práce na nové zbrojnici v čp. 39 (součást bývalého Mockerova statku).
1969
Od 1.1.1969 změna názvu na „Místní sbor českého svazu požární ochrany“. Ve stanovách bylo upraveno nové členství (od 15 let) a rozděleno na členy činné, přispívající a čestné. Veliteli Havlovi bylo předáno zlaté vyznamenání za vzornou práci v požární ochraně. MNV prodal v roce 1968 čp. 39 Zemědělské stavební správě, ta jako nový majitel se zavázala postavit novou zbrojnici na místě zbořeného statku čp. 76. Stavební práce však pokračují velmi pomalu a stará zbrojnice hrozí rozpadnutím.
1972
Dostavena a předána nová zbrojnice.
1977
Bylo provedeno nové rozdělení okrsků. Místní požární sbor byl zařazen do okrsku č. 12.
1978
16.8.1978 proběhly oslavy 100. výročí založení sboru, při této příležitosti byly předány medaile za věrnost, diplomy a čestná uznání.
1980
Udělena zlatá medaile za zásluhy Vladimíru Havlovi a Jaroslavu Vaicovi (80 let) za 50 let členství ve sboru.
1982
Sbor má 47 členů, z toho 7 žen. Předsedou byl zvolen František Rybka, místopředsedou V. Havel, velitelem Petr Krob.

… tímto rokem končí zápis v Pamětní knize Dobrovolného hasičského sboru v Cítolibech.